Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(4)
Forma i typ
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Informatorium
(3)
Autor
Bosek Leszek
(2)
Hauser Roman (1949- )
(2)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(2)
Adamiak Barbara (1949- )
(1)
Adrych-Brzezińska Izabela
(1)
Augustyniak Monika (prawo)
(1)
Bach-Golecka Dobrochna
(1)
Bagińska Ewa (1971- )
(1)
Barcik Jacek
(1)
Borkowski Janusz (1934-2012)
(1)
Bączyk-Rozwadowska Kinga (1975- )
(1)
Dercz Maciej (1963- )
(1)
Drozdowska Urszula
(1)
Gardocka Teresa (1947- )
(1)
Glanowski Grzegorz
(1)
Izdebski Hubert (1947- )
(1)
Jochim-Labuda Anna
(1)
Karczewska-Kamińska Natalia
(1)
Kowalski Paweł (prawo)
(1)
Krajewski Romuald
(1)
Krawczyk Agnieszka (prawnik)
(1)
Krupa-Lipińska Katarzyna
(1)
Księżak Paweł
(1)
Lach Daniel Eryk
(1)
Maśniak Dorota
(1)
Mednis Arwid
(1)
Miętek Agata
(1)
Nawrot Oktawian
(1)
Niedziński Tomasz
(1)
Nojszewska Ewelina
(1)
Pałka Katarzyna (nauki medyczne)
(1)
Piecha Jacek (prawo)
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Piątek Wojciech (1983- )
(1)
Roszkiewicz Janusz
(1)
Safjan Marek (1949- )
(1)
Sawczyn Wojciech
(1)
Sieniuć Magdalena
(1)
Skoczylas Andrzej (prawo)
(1)
Sroka Tomasz (1982- )
(1)
Stankiewicz Rafał (radca prawny)
(1)
Suchecka Jadwiga (1948- )
(1)
Suska Anna
(1)
Sześciło Dawid (1985- )
(1)
Urbaniak Monika
(1)
Wałachowska Monika
(1)
Woch Marek
(1)
Wróbel Andrzej (1953- )
(1)
Wróbel Andrzej (prawnik)
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Odbiorca
Prawnicy
(2)
Przedsiębiorcy
(1)
Sędziowie
(1)
Urzędnicy
(1)
Temat
Prawo medyczne
(2)
Usługi zdrowotne
(2)
Administracja
(1)
Bioetyka
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dostępność opieki zdrowotnej
(1)
Działanie uboczne i szkodliwe polekowe
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo ochrony zdrowia
(1)
Programy zdrowotne
(1)
Rada Europy
(1)
System opieki zdrowotnej
(1)
Szkoda pacjenta
(1)
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urzędnicy
(1)
Ustawodawstwo lekarskie
(1)
Zarządzanie służbą zdrowia
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(3)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Medycyna i zdrowie
(1)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(System Prawa Administracyjnego ; t. 13)

Tom w sposób dogłębny i kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Publikacja została poświęcona osobom pełniących służbę publiczną, w szczególności administracji publicznej, a także zagadnieniom z zakresu określanego na ogół jako etyka (etyka służby publicznej, etyka w administracji publicznej, etyka urzędnicza itp.).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 35 W (1 egz.)
Książka
W koszyku
(System prawa medycznego / redaktorzy naczelni Marek Safjan, Leszek Bosek ; t. 5)

Tom 5. z serii System Prawa Medycznego poświęcony jest odpowiedzialności prywatnoprawnej występującej w prawie medycznym. W publikacji zostały omówione takie kwestie jak: tradycyjne modele odpowiedzialności, którymi są: odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza (ukazano reżim kontraktowy i deliktowy) oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez publiczne zakłady lecznicze; alternatywne/ubezpieczeniowe modele kompensacji szkód wyrządzonych podczas leczenia, które przedstawiono przy użyciu analizy porównawczej – ukazano generalne systemy kompensacyjne, prezentując najważniejsze modele alternatywne no-fault (m.in. model nowozelandzki, skandynawski czy francuski), systemy kompensacyjne obejmujące specyficzne źródła szkód, takie jak: zakażenia i szczepienia, tryb pozasądowego dochodzenia kompensacji z tytułu zdarzeń medycznych funkcjonujący w Polsce; podmiot zobowiązany do naprawienia szkody – w tym odpowiedzialność: lekarzy, lekarzy dentystów, zakładów leczniczych, pielęgniarek i położnych czy fizjoterapeuty; zdarzenie szkodzące – omówiono błąd lekarski jako obiektywny element winy lekarza, winę lekarza i innego personelu medycznego przy leczeniu, winę zakładu leczniczego, odpowiedzialność za zawinione naruszenie praw pacjenta; szczególne przypadki odpowiedzialności, czyli m.in. odpowiedzialność za: odmowę udzielenia pomocy, zabiegi oczywiście zbędne, zakażenie związane z opieką zdrowotną, eksperymenty medyczne, zabiegi chirurgii plastycznej; związek przyczynowy występujący w procesach lekarskich oraz wielość sprawców (podmiotów zobowiązanych); szkoda majątkowa i jej naprawienie – wyjaśniono pojęcie szkody i odszkodowania, a także ukazano szczególne rodzaje szkód, tj.: pozostawienie ciał obcych w polu operacyjnym, szkody wyrządzone dziecku przed urodzeniem, szkody wyrządzone przy porodzie, szkody związane z transfuzją krwi u Świadków Jehowy, szkody przyszłe na osobie, a także roszczenia z tytułu wrongful birth, wrongful conception i wrongful life, kompensację utraconej szansy wyleczenia lub przeżycia; zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną w związku z leczeniem – omówiono następujące kwestie: cele, przesłanki oraz podstawy prawne jego zasądzenia, podmiot uprawniony do żądania zadośćuczynienia; przyczynienie się poszkodowanego pacjenta – przedstawiono wybrane przypadki przyczynienia się pacjenta do powstania lub zwiększenia szkody (m.in.: odmowa leczenia, niestosowanie się do zaleceń lekarskich, wypisanie się ze szpitala na własne żądanie); ciężar dowodu w procesach lekarskich – wyjaśniono pojęcie ciężaru dowodu, ciężaru przytoczenia okoliczności faktycznych oraz przedmiotu dowodu, a także ukazano kwestie dotyczące rozkładu ciężaru dowodu w procesach medycznych, domniemań faktycznych i prawnych oraz dowodu prima facie; dochodzenie odszkodowania w trybie sądowym – w tym: legitymacja procesowa Rzecznika Praw Pacjenta, dowód z dokumentu i z opinii biegłego, dowodzenie przesłanek odpowiedzialności, którymi są: wina, szkoda i jej wysokość, związek przyczynowy; dochodzenie odszkodowania w trybie pozasądowym – omówiono pojęcie zdarzenia medycznego, odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla osób bezpośrednio poszkodowanych oraz spadkobierców, instytucję wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, postępowanie w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych, ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych; przedawnienie (w tym de lege lata) i dziedziczenie roszczeń odszkodowawczych, a także przedstawiono ewolucję prawa i orzecznictwa; ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne – w tym ich specyfika, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela; odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez leki – uwzględniono następujące zagadnienia: podstawa i przesłanki odpowiedzialności (w tym: przesłanki wyłączające odpowiedzialność) producenta za szkodę wyrządzoną przez leki, a także podstawy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez leki poza reżimem odpowiedzialności producenta; odpowiedzialność podmiotów będących organizatorami systemu opieki zdrowotnej za brak dostępności świadczeń zdrowotnych – omówiono prawo do świadczeń medycznych (opieki zdrowotnej) finansowanych ze środków publicznych, odpowiedzialność takich podmiotów jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego; odpowiedzialność podmiotów leczniczych (świadczeniodawców) za brak dostępności świadczeń zdrowotnych – ukazano ustawowe i umowne ramy odpowiedzialności, odmowę udzielenia należnych świadczeń zdrowotnych w kontekście naruszenia praw pacjenta, typowe przypadki odpowiedzialności deliktowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Informatorium
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I (34) (1 egz.)
Książka
W koszyku
(System prawa medycznego / redaktorzy naczelni Marek Safjan, Leszek Bosek ; t. 3)

Tom 3. z serii System Prawa Medycznego poświęcony jest organizacji systemu ochrony zdrowia, na który składa się promowanie, odtwarzanie i utrzymywanie zdrowia. Jeżeli jest odpowiednio zorganizowany, zapewnia m.in. sprawne funkcjonowanie opieki zdrowotnej, skuteczność i bezpieczeństwo leczenia, a także umożliwia faktyczne korzystanie ze świadczeń. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a co za tym idzie – ustanowieniem nowych regulacji prawnych, uwzględniono zmiany wynikające z: ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.); ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567 ze zm.); rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 433); rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 491).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Informatorium
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I (34) (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34 W (1 egz.)
Informatorium
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I (34) (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej