119 results
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 W (1 egz.)
E-book
In basket
Publikacja stanowi analizę badań w zakresie realizowanego projektu w ramach programu Ministra pn. „Akademickie Centrum Kreatywności” w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Priorytet I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Niniejsze opracowanie jest końcowym efektem projektu „Nauczanie języka niemieckiego metodą narracyjną w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym” zrealizowanego w 2015 roku w ramach programu „Akademickie Centrum Kreatywności”. Składa się z publikacji książkowej i płyty CD, przedstawiających różnorodne aspekty projektu oraz jego efektywność. Zawiera ono również istotne opinie studentów realizujących ten program w tzw. szkołach ćwiczeń oraz ich dyrektorów i opiekunów grup. Publikacja ta została w całości sfinansowana ze środków przeznaczonych na ten projekt. (Fragment Wstępu ). Wersja elektroniczna nie zawiera płyty CD
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 W (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 00 A [Magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
1.Uzależnienie od środków masowego przekazu wśród młodzieży uczęszczającej do szkoły średniej; 2.Stan wiedzy kobiet mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego dotyczącej nowotworu gruczołu piersiowego; 3. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu ciąży – przegląd piśmiennictwa (w jęz. ang.); 4.Czynniki warunkujące poziom aktywności fizycznej i umysłowej w cukrzycy; 5.Rola edukacji pacjenta chorego na cukrzycę typu 2; 6.Zastosowanie spirometrii w grupie kobiet w przedziale wieku 70–80 lat do oceny poziomu wydolności fizycznej; 7.Zastosowanie HRV do oceny wydolności układu krążenia w grupie kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70–85 lat; 8.Ocena ryzyka powstawania odleżyn u pacjenta z niewydolnością krążenia przy użyciu dostępnych skal – opis przypadku; 9. Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach; naukowych oraz wykorzystywania najnowszych wyników badań w codziennej praktyce klinicznej; 10. Analiza wpływu wybranych czynników ryzyka na występowanie cukrzycy wśród określonej populacji; 11.Poziom wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń odcewnikowych (w jęz. ang.); 12. Rola lecznictwa uzdrowiskowego w schorzeniach ginekologicznych; 13. Wpływ hospitalizacji na stan psychofizyczny ciężarnych z oddziałów patologii ciąży; 14. Wybrane aspekty transplantacji serca w praktyce klinicznej; 15. Wpływ ostrych zespołów wieńcowych na postrzeganie zależnej od zdrowia jakości życia przez chorych w podeszłym wieku; 15. Ocena jakości życia oraz poziomu depresji u chorych z rakiem płuca; 16. Postawa personelu sali porodowej wobec młodocianych matek; 17. Ocena pracy zespołu terapeutycznego w oczach rodziców dziecka przebywającego na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka; 18. Zaburzenia depresyjne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca; 19. Wpływ cukrzycy ciężarnych na stan zdrowia noworodka w pierwszych dobach życia; 20. Uwarunkowania stanów emocjonalnych kobiet ciężarnych (w jęz. ang.); 21. Wieloaspektowy wymiar wsparcia społecznego ciężarnych w ciąży fizjologicznej i powikłanej; 22. Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® do określenia diagnoz i planowania działań pielęgniarskich wobec chorego z łuszczycowym zapaleniem stawów. Studium indywidualnego przypadku; 23. Poziom wiedzy kadry pielęgniarskiej dotyczący zakażenia HIV i choroby AIDS; 24. Wiedza pielęgniarek na temat udarów mózgu; 25. Wypalenie zawodowe i satysfakcja z pracy w opinii aktywnych zawodowo pielęgniarek; 26. Opieka pielęgniarska noworodków z wrodzoną przepukliną przeponową wymagających wentylacji oscylacyjnej wysokimi częstotliwościami na przykładzie Royal Children’s Hospital Melbourne, Australia (w jęz. ang.); 27. Problemy pielęgnacyjne dzieci z choroba nowotworową; 28. Znaczenie edukacji zdrowotnej w ocenie satysfakcji z leczenia oraz występowania lęku i depresji u pacjentów z cukrzycą typu 2; 29. Praca zmianowa a patologie przewodu pokarmowego u pielęgniarek; 30. Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez mieszkańców Podkarpacia. 31. Znaczenie postaw rodziców wobec szczepień ochronnych dzieci, w aspekcie zdrowia publicznego (w jęz. ang.); 32. Dobra praktyka pielęgniarska w przedmiocie postępowania przeciwbólowego na oddziałach torakochirurgicznych – badania wstępne; 33. Jakość życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem–defibrylatorem serca (ICD); 34. Wrodzony obrzęk naczynioruchowy u chorego z niedoborem inhibitora C1 dopełniacza. Opis przypadku (w jęz. ang).[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 W (1 egz.)
Book
In basket
1.Opinie na temat starości; 2. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym; 3. Rak szyjki macicy – profilaktyka a świadomość kobiet na terenie województwa Mazowieckiego; 4. Efekt syndromu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w szpitalach na Podbeskidziu; 5. Współczesne poglądy dotyczące metod leczenia usprawniającego po alloplastyce stawu biodrowego; 6. Wielokulturowość w opiece pielęgniarskiej; 7. Komunikacja personelu pielęgniarskiego z pacjentem przejawiającym zachowania agresywne; 8. Ocena wiedzy studentek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakresie przygotowania do macierzyństwa; 9. Ocena ryzyka upadków oraz funkcji poznawczych i ich wpływ na poziom akceptacji choroby wśród pacjentów w wieku geriatrycznym; 10. Jakość życia pacjenta z cukrzycą; 11. Opinie studentów na temat transplantacji; 12. Częstość występowania ortoreksji wśród studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii; 13. Wiedza i deklarowane zachowania zdrowotne dotyczące raka sutka u hemodializowanych kobiet; 14. Analiza wpływu wybranych czynników na występowanie trudności w gojeniu się ran pooperacyjnych; 15. Analiza poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego o autoimmunologicznych jednostkach chorobowych na przykładzie łuszczycy zwykłej – doniesienie wstępne; 16. Samodzielne funkcjonowanie osób starszych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych; 17. Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne pacjentki z atopowym zapaleniem skóry (AZS); 18. Wpływ palenia tytoniu na występowanie raka płuc; 19. Rola i zadania pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc; 20. Zastosowanie i pielęgnacja systemów dostępu naczyniowego. Studium indywidualnego przypadku; 21. Ocena jakości życia pacjentów ze złamaniem okołokrętarzowym w przebiegu osteoporozy leczonych operacyjnie na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 22. Porównanie wiedzy studentów wrocławskich uczelni wyższych na temat zawodu pielęgniarki; 23. Wiedza pracowników medycznych na temat zakażenia HIV i choroby AIDS; 24. Badania retrospektywne czynników mających wpływ na występowanie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego; 25. Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów; 26. Mobilne KTG w praktyce położnej; 27. Analiza stopnia odżywienia pacjentów w szpitalu promującym zdrowie; 28. Rzeczywisty stan wiedzy położnic na temat okresu połogu; 29. Profil socjoekonomiczny chorych z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym leczonych w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej w Jastrzębiu-Zdroju; 30. Zastosowanie metody Kinesiology Taping u kobiet ciężarnych i w okresie połogu; 31. Poziom zmęczenia studentów Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; 32. Obraz własnego macierzyństwa w opinii studentek położnictwa; 33. Poczucie koherencji u ciężarnych hospitalizowanych w oddziale patologii ciąży w aspekcie ryzyka wystąpienia depresji poporodowej – badania wstępne; 34. Umiejętność prowadzenia ciągłych zabiegów nerkozastępczych przez pielęgniarki w oddziałach intensywnej terapii; 35. Czy pielęgniarka szkolna może odgrywać rolę w rozpoznawaniu trudności adaptacyjnych dziecka w środowisku szkolnym oraz identyfikowaniu uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji? – doniesienie wstępne (w jęz. ang.); 36. Wiedza matek na temat stanów przejściowych noworodka; 37. Czynniki ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej (w jęz. ang.); 38. Przyrost masy ciała kobiety ciężarnej a stan zdrowia noworodka; 39. Kłykciny kończyste jako wskazanie do cięcia cesarskiego. Studium przypadku; 40. Opieka nad rodzącą w porodzie drogą pochwową po uprzednim cięciu cesarskim. Studium przypadku; 41. Stosowanie niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego przez położne.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 W (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
No availability information: sygn. 37 W
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Współczesnej.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dobre obyczaje w nauce : Zbiór zasad i wytycznych. - Wyd.3 zmienione. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2001. - 32 s. ; 21 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 W (2 egz.)
Wypożyczalnia
No availability information: sygn. 17 W
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 W (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 W (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again